Privatlivspolitik


Privatlivspolitik for Kreastedet


Seneste ændring 16. maj 2023


Dataansvar

Kreastedet behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til bestemte formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.


Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Kreastedet er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:

Kontaktperson:    Githa Jensen

CVR:                    72924819

Mail:                     kontakt@kreastedet.dk

Hjemmeside:        www.kreastedet.dk


Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende almindelige personoplysninger:

 • Kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, mailadresse)
 • Indmeldelsesdato, evt. medlemskab i Dansk Patchworkforening, +/- nøglekort (nøglekort administreres af Knivholt Hovedgårds administration efter tilladelse fra det enkelte medlem).


Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig.


Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

 • At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent og sende nyhedsbrev
 • At drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem


Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er:

 • At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent mv.
 • At kunne planlægge og afholde arrangementer og aktiviteter
 • At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende


Samtykke

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, hvis det bliver nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.


Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen – fx til brug for markedsføring - uden dit samtykke. Dog i forbindelse med oprettelse af nøglekort, videre gives, i samtykke med medlemmet, oplysninger til Knivholt hovedgård administration, for at de kan udstede nøglekort til medlemmet.


Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi sletter oplysninger om dig et halvt år efter at dit medlemskab, er ophørt.


Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af data
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst i privatlivspolitikken.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af dine personoplysninger.


Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside

____________________________________________________________________________________________________________

Kreastedet .  Knivholt Hovedgård . Hjørringvej 180 9900 Frederikshavn

Copyright © All Rights Reserved.